Alimenty

Są to regularne, obowiązkowe świadczenia na rzecz jednych osób przez zobowiązane do tego osoby im najbliższe.

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Do wzajemnej alimentacji zobowiązani są rodzice, dziadkowie i dzieci oraz rodzeństwo. Jeżeli ktokolwiek z tej grupy znajdzie się w potrzebie, reszta jest zobowiązana do zapewnienia temu członkowi rodziny środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych.

W przypadku osoby nieletniej dotyczy to także środków niezbędnych do wychowania i wykształcenia. Przy ustalaniu zakresu alimen-tów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego.