Apelacja

To środek odwoławczy skierowany przeciwko nieprawomocnemu wyrokowi sądu pierwszej instancji.

Uruchamia wszechstronną kontrolę wyroku, zarówno pod kątem uchybień prawu, jak i uchybień w ustaleniach faktycznych oraz wymiarze kary. Na wniesienie apelacji każdy uprawniony ma 14 dni, poczynając od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne. Od wyroków sądów rejonowych apelacje rozpoznają sądy okręgowe, a sądy apelacyjne od wyroków sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji.