Bankructwo

To sytuacja finansowa osoby fizycznej lub jednostki gospodarczej polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli.

Bankructwo przedsiębiorstwa może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego.

Bankructwo nie jest jednoznaczne z niewypłacalnością. Następuje ono dopiero w sytuacji orzeczenia niewypłacalności przez sąd i postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości. Może jednak dojść do ugody. W tej sytuacji, po ogłoszeniu niewypłacalności przedsiębiorstwo nie jest stawiane w stan upadłości, ale dokonywana jest restrukturyzacja długu, dzięki czemu przedsiębiorstwo odzyskuje płynność i może kontynuować działalność. Ugody takie są zawierane, gdy wierzyciele wierzą, że przedsiębiorstwo będzie w stanie generować w przyszłości zyski i w ten sposób odzyskają oni większą część wierzytelności, niż gdyby przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.