Cesja

Cesja, czyli inaczej przelew, jest umową cywilnoprawną, któ-ra przenosi prawo do wierzytelności z wierzyciela na osobę trzecią (cesjonariusza).

Cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ponosi wszelkie ryzyko z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).

W wyniku cesji wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.