Europejski Tytuł Egzekucyjny

0
85

Europejski tytuł egzekucyjny jest zaświadczeniem, które zapewnia swobodny przepływ dokumentów w Unii Europejskiej. To unijny akt prawny najdalej idący w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego.

Europejski Tytuł Egzekucyjny stanowi swoisty „europejski paszport sądowy” dla orzeczeń, ugód i dokumentów urzędowych. Został powołany do życia rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 kwietnia 2004 r. Ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.
Europejski tytuł egzekucyjny potrzebny jest do wykonania w danym państwie członkowskim orzeczenia wydanego, ugody sądowej zatwierdzonej przez sąd – lub zawartej przed sądem – bądź dokumentu urzędowego sporządzonego w innym państwie członkowskim w odniesieniu do roszczenia bezspornego (w którym dłużnik wyraźnie zgodził się co do roszczenia). Nastąpiło to poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub też dłużnik nie wniósł sprzeciwu przeciwko temu roszczeniu w toku postępowania.

Ograniczenia w zastosowaniu
10 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, tzw. Bruksela I bis. W zmienionym brzmieniu – w stosunku do dotychczas funkcjonującego rozporządzenia o nr 44/2001 – potrzeba zastosowania europejskiego tytułu egzekucyjnego ograniczona została do rozstrzygnięć orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach zainicjowanych przed datą 10 stycznia 2015 r. Orzeczenia wydane po 10 stycznia 2015 r. są bowiem bezpośrednio uznawane i wykonalne w innych państwach Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią tu orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wykonywanych w Wielkiej Brytanii, które niezależnie od daty zainicjowania postępowania wymagają stwierdzenia ich wykonalności.
Przed 10 stycznia 2015 r., aby wszcząć postępowanie egzekucyjne na mocy orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej zaopatrzonego w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, wierzyciel musiał zwrócić się do sądu polskiego o nadanie klauzuli wykonalności takiemu tytułowi egzekucyjnemu.
Uchylony przepis 11531 k.p.c. brzmiał następująco: Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.
Teraz zaś, w celu wszczęcia egzekucji, …wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym państwa członkowskiego następujące dokumenty:
a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
b) odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
c) w razie potrzeby transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (…)
.

Zastosowanie europejskiego tytułu egzekucyjnego
Katalog spraw, w których możemy wykorzystać europejski tytuł egzekucyjny, ogranicza się do spraw:

  • cywilnych i handlowych;
  • dotyczących roszczeń bezspornych, to jest takich, co do których: dłużnik wyraźnie się zgodził; dłużnik nigdy nie wniósł sprzeciwu w toku postępowania sądowego; dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sądowego;
  • w których orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim wydania;
  • w których orzeczenie nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi jurysdykcji;
  • w których postępowanie sądowe wydania spełniało minimalne standardy.

Jeżeli nie są dochowane minimalne standardy postępowania, można się spotkać z odmową wydania europejskiego tytułu egzekucyjnego lub żądaniem jego uchylenia. W takim przypadku można podjąć działania naprawcze. Polegają one na prawidłowym doręczeniu orzeczenia i umożliwieniu pozwanemu jego zaskarżenia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here