Fundusz inwestycyjny

Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Wyróżnimy kilka typów funduszy inwestycyjnych: fundusze otwarte FiO (fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa), fundusze zamknięte FiZ (fundusze zasadniczo o stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych). W Polsce istnieje jeszcze jeden typ funduszu inwestycyjnego: Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty (SFiO) będący połączeniem funduszu otwartego i funduszu zamkniętego.