Fundusze inwestycyjne – instrukcja obsługi

0
60

Czym są i dlaczego warto w nie inwestować?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W za-leżności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe. W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami (czyli inwestowania powierzonych przez nas środków) są wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są z reguły duże, renomowane instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami. Pieniądze wpłacane przez nas do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa.

Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz.
Nabywając jednostki uczestnictwa w każdym momencie, możemy zażądać ich odkupienia przez fundusz po aktualnej wycenie.
Wycena jednostek dokonywana jest codziennie na podstawie bieżących notowań instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela funduszu. Wyceny te można znaleźć w prasie, na stronach internetowych funduszy lub też w specjalistycznych serwisach (np. Money.pl).

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?
Wybierając jeden lub kilka z funduszy, decydujemy o ska-li ryzyka naszej inwestycji, a równocześnie o większym lub mniejszym potencjale jej wzrostu. Niezależnie jednak od tego, który fundusz wybierzemy, zawsze będziemy mieli zagwarantowane:

  • Usługi doświadczonych specjalistów – o zainwestowaniu naszych pieniędzy będą decydowali najwyższej klasy specjaliści; oni wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji
  • Dywersyfikację portfela – nasze oszczędności, podobnie jak środki zgromadzone przez inne osoby nabywające jednostki uczestnictwa, będą inwestowane w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe
  • Efektywność inwestycji – w dłuższym czasie fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać wysoką efektywność inwestycji, w porównaniu na przykład do lokat bankowych
  • Płynność – jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możemy umorzyć w każdej chwili; mamy zapewnioną płynność inwestycji.

Jak wybierać fundusze inwestycyjne?
Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

  • Jaki poziom zysku będzie nas satysfakcjonował?
  • Na jak długo jesteśmy w stanie zainwestować nasze pieniądze?
  • Jaka będzie nasza reakcja, jeśli wartość jednostki uczestnictwa spadnie poniżej ceny, za jaką ją kupiliśmy?

Każdy z nas musi sam określić swoją skłonność do po-noszenia ryzyka oraz horyzont czasowy inwestycji. Im jesteśmy młodsi, tym większe ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Dla takich osób najbardziej odpowiednie wydają się fundusze akcji. W dłuższej perspektywie cza-su inwestowanie w akcje jest najbardziej opłacalne, pamiętać jednak należy, że jest to inwestycja minimum na 10 lat lub więcej. Nie należy inwestować całości środ-ków w fundusze akcji – wystarczy 60 do 80%. Pozostałą część warto ulokować w fundusze pieniężne lub papierów dłużnych.
Jest prosta zasada – im krótszy horyzont inwestycyjny, tym mniejszy powinien być udział akcji w portfelu. Z tego powodu osoby w średnim wieku, a zwłaszcza osoby starsze, nie powinny inwestować zbyt dużych środków w fundusze agresywne, a powinny zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo posiadanych już inwestycji. Po wybraniu najbardziej odpowiedniego dla nas funduszu nie inwestujmy wszystkich środków w jeden.

Żeby ograniczyć ryzyko, wybieramy dwa lub trzy fundusze z danej grupy, zarządzane przez różne towarzystwa!

Decydując się na fundusze inwestycyjne, warto pamiętać o systematycznym oszczędzaniu. Jeżeli konsekwentne oszczędzanie stanie się nawykiem, czas zacznie pracować na naszą korzyść. Z czasem okaże się, że systematycznie odkładane nawet niewielkie kwoty zapewnią nam w przyszłości znaczne dochody.

Jak zostać uczestnikiem funduszu?
Aby stać się uczestnikiem wybranego funduszu musimy udać się z dokumentem tożsamości do punktu obsługi klienta (POK) funduszu. Zazwyczaj POK-i funduszy znajdują się bankach i biurach maklerskich. Po podjęciu decyzji o wyborze funduszu dopełniamy formalności, poda-jąc swoje dane pracownikowi biura, i dokonujemy wpłaty w kasie. Jednak najwygodniejszą formą przystąpienia do funduszu jest nabycie jednostek uczestnictwa poprzez Internet.
Przykazania uczestnika funduszu
1. Decydujmy się na długoterminową inwestycję
2. Inwestujmy systematycznie
3. Nie wypłacajmy pieniędzy w czasie bessy.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Posiadacze jednostek funduszy surowcowych mogą zarobić na sankcjach gospodarczych, dyplomatycznym impasie, a nawet rozlewie krwi. Nagły skok cen surowców przy okazji rosyjskiej interwencji na Krymie to kolejna szansa na dodatni bilans w portfelu. Każda groźba starć siłowych skutkuje szaleńczą wyprzedażą akcji na giełdach i ogromnym strumieniem pieniędzy skierowanym na rynki: złota, srebra, ropy naftowej, gazu i produktów rolnych. Inwestorzy szukają bezpiecznych inwestycji, a rezygnują z zakupu papierów wartościowych, które uważają za bardziej nieprzewidywalne i ryzykowne. To złoty czas dla posiadających jednostki funduszy surowcowych. Z kolei uspokojenie sytuacji geopolitycznej kończy okres szybkich zarobków i jest odpowiednim momentem na sprzedaż aktywów.

Twój portfel inwestycyjny
Jedna z popularnych zasad mówi, że część bezpieczna powinna stanowić taką część portfela, ile mamy lat, czyli 30-latek powinien mieć 30% bezpiecznych aktywów, np. obligacji, a resztę może ulokować w aktywach bardziej ryzykownych, np. funduszach akcji – tłumaczy Grzegorz Pietrucha ze Skarbca TFI. Trzeba jednak pamiętać, że część portfela z tymi bardziej zmiennymi aktywami też jest różnorodna. Akcje rynków wschodzących będą cechować się większą zmiennością, a co za tym idzie oczekiwaną wyższą stopą zwrotu niż akcje z rynków rozwiniętych.

Rodzaje funduszy
Otwarte – posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń.
Specjalistyczne otwarte – wzorowane są na funduszach otwartych, z tym że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów.
Zamknięte – emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz; polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowna i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych.
Tak więc fundusze dzielimy na: fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze papierów dłużnych i fundusze rynku pieniężnego.

Wybrane fundusze krajowe papierów dłużnych
AGIO Kapitał PLUS FIO, Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych, Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych, Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji, Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1, ING Parasol FIO subfundusz Obligacji, Ipopema Global Bonds FIZ, KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych, MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus, Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych, Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych, PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych, PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych, Uni Fundusze FIO subfundusz Uni Korona Obligacje (Źródło: Money.pl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here