Fundusze unijne dla przedsiębiorców

0
81

Podstawowym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach  PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma przede wszystkim zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu. Program ma także zachęcić przedsiębiorstwa do zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,  a następnie ich realizacji.

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w ramach POIG to głównie:

•  Badania i rozwój nowoczesnych technologii – w celu zwiększenia znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
–  dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu  w praktyce

•  Kapitał dla innowacji – dla zwiększenia liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
–  inicjowanie działalności innowacyjnej przez identyfikowanie i weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw  z sektora MSP
–  wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach przez zasilenie funduszy kapitałowych
–  aktywizacja rynku inwestorów prywatnych przez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć

•  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – w celu podniesienia Fundusze unijne dla przedsiębiorców Podstawowym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

•  Dyfuzja innowacji – dla zapewnienia przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych
–  inwestycje, doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów
–  wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców

•  Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – celem jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych

•  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki – w celu stymulowania rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-Usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszania technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie.

Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii  Lizbońskiej.

•  Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – celem jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych ekoznaków. Oraz racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku  i recyklingu tych odpadów

•  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – mające na celu działania takie jak zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przykładowe rodzaje projektów podlegające wsparciu:
–  budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej  i ciepła, w wyniku których jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone  w dyrektywie 2004/8/WE
–  budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii  w skojarzeniu spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.

W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady  komunalne.

•  Efektywna dystrybucja energii – celem działania jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
Przykładowe rodzaje projektów podlegające wsparciu:
–  budowa (w miejscu istniejącego systemu) lub przebudowa sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia, mająca na celu ograniczenie strat sieciowych.
Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii o co najmniej 30 proc. w ramach projektu.
–  budowa (w miejscu istniejącego systemu) lub przebudowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych poprzez stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań.

•  Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych – celem działania jest zwiększenie wytwarzania biokomponentów i biopaliw. W ramach działania wspierane będą inwestycje  w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw II generacji, objętych ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wsparciem zostaną objęte projekty budowy zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa, z wyłączeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi oraz produkcji czystego oleju roślinnego i bioetanolu produkowanego z produktów rolnych.

Przykładowe rodzaje projektów:
–  budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów tj. ester metylowy kwasów tłuszczowych
–  budowa instalacji do produkcji  biogazu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

O pomoc unijną mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa (zatrudniające do  750 osób o obrocie nie przekraczającym 200 mln euro) i spółdzielnie mające zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – przetwórcy mięsa, mleka, warzyw, owoców i innych produktów rolno-spożywczych oraz producenci rolni i hurtownicy działający na terenach miejskich i wiejskich. Przykładowe  rodzaje projektów:
–  budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony  z modernizacją budynków i budowli o charakterze m.in. produkcyjnym, magazynowym, infrastruktury technicznej, higieniczno-sanitarnej oraz administracyjnej,
–  zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej wspierającej proces produkcji,
–  zakup specjalistycznego oprogramowania,
–  zakup specjalistycznych środków transportu
–  ponadto koszty ogólne takie jak: przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty i licencje, opracowanie biznesplanu (pod warunkiem że nie przekraczają one 10 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here