Grzywna

Ustalenie wysokości grzywny następuje w dwóch etapach. Najpierw ustala się liczbę tzw. stawek dziennych. Następnie ustalona zostaje wartości stawki dziennej. Wartość tę określa się, biorąc pod uwagę warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe sprawcy.

W Polsce wymierza się grzywnę samoistną oraz niesamoistną. Grzywna samoistna wymierzana jest wówczas, gdy podstawa do orzeczenia grzywny wynika w sposób oczywisty z kary przewidzianej za dane przestępstwo.

Oprócz tego istnieje jeszcze grzywna kumulatywna orzekana obok kary pozbawienia wolności. Jest ona możliwa, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub ją osiągnął. Chodzi wówczas o podkreślenie nieopłacalności tego rodzaju działań.

W Polsce o karze grzywny orzeka sąd. Jest to kara pieniężna płacona na rzecz Skarbu Państwa.