Kasacja

Bada się zgodność z prawem prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe. Kasację rozpoznaje Sąd Najwyższy. Każdy obywatel występujący jako strona ma prawo wnieść kasację zwyczajną. Tylko wtedy jednak, gdy nie zaskarżył on wyroku sądu I instancji, a sąd odwoławczy wyrok ten utrzymał w mocy albo zmienił na korzyść obywatela.

Do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie mają prawo: prokurator generalny, naczelny prokurator wojskowy oraz rzecznik praw obywatelskich. Jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka, kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie może wnieść rzecznik praw dziecka. Kasacja powinna odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego, a ponadto należy w niej wskazać, na czym polega zarzucane uchybienie. Może ona dotyczyć wyłącznie: zaistnienia tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej oraz innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło to mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Kasacja na korzyść przysługuje tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a na niekorzyść – tylko wtedy, gdy został on uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Kasacja wnoszona przez stronę musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.