Kilka użytecznych odpowiedzi prawnika na kilka prostych pytań dotyczących zawieszenia postępowania egzekucyjnego

4
105
Employees during discussion in front of business centre

Co to jest postępowanie egzekucyjne?
Tego typu postępowanie, zarówno sądowe, jak i administracyjne, ma spowodować wywiązanie się dłużnika z ciążącego na nim obowiązku. Prowadzone jest przy użyciu środków przymusu państwowego określonych w ustawie procesowej. Przepisy o tym postępowaniu definiują zatem warunki nieodzowne do zrealizowania przewidzianych prawem zasad odpowiedzialności za zobowiązania.

Kto to jest dłużnik?
Dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym jest osoba, która zgodnie z brzmieniem tytułu wykonawczego zobowiązana jest spełnić na rzecz wierzyciela świadczenie pieniężne lub niepieniężne. Na podstawie wniosku wierzyciela lub polecenia wydanego przeciwko tej osobie przez uprawniony organ zostało wszczęte postępowanie. Dłużnik identyfikowany jest po pierwsze poprzez tytuł egzekucyjny (art. 777 § 1 kpc), a następnie tytuł wykonawczy. Ustawodawca może uznać sam tytuł egzekucyjny za dostateczną podstawę do prowadzenia egzekucji bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Dłużnika zidentyfikować można także poprzez sam tytuł wykonawczy, jeśli ustawodawca zezwoli, by w pewnych warunkach w postępowaniu klauzulowym doszło do wydania rozstrzygnięcia przypisującego ten status osobie niewymienionej wcześniej w tytule egzekucyjnym.

W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania?
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu. Musi zawierać wskazanie komornika, do którego jest kierowany, określenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwy przedsiębiorstwa) oraz jego adres.
Wierzyciel powinien we wniosku wskazać jak najwięcej informacji na temat dłużnika i jego majątku, a także podać posiadane dane osobowe (PESEL, numer i seria dowodu osobistego, NIP, REGON) oraz właściwe dane adresowe.
W przypadku braku informacji dotyczących majątku dłużnika wierzyciel w oparciu o art. 7971 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. W tym celu wierzyciel powinien złożyć stosowny wniosek – ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA (może również to zlecenie zawrzeć we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego).

Jakie uprawnienia posiada pełnomocnik wierzyciela?
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku stosownego pełnomocnictwa ogólnego. Wierzyciel, chcąc udzielić pełnomocnictwa dotyczącego przekazywania przez komornika wyegzekwowanych środków osobom trzecim, winien złożyć pełnomocnictwo szczególne – do odbioru wyegzekwowanych kwot.

Jak powinien być skonstruowany wniosek egzekucyjny?
We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel ma obowiązek wskazać, czego się domaga, a w przypadku świadczeń pieniężnych należy wskazać, jaką kwotę ma wyegzekwować komornik. Wskazania te są koniecznym elementem wniosku egzekucyjnego, albowiem wierzyciel może nie chcieć egzekwować całej należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Kiedy postępowanie egzekucyjne powinno być zawieszone?
Warto dokładnie sprawdzić, czy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone prawidłowo. Bowiem niektóre błędy mogą w praktyce prowadzić do jego zawieszenia. Pamiętać należy, że w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik włada bardzo groźną bronią – możliwością sformułowania zarzutu.
Wzmocnienie pozycji dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym zostało zawarte w art. 8203 kpc. Zgodnie z nim brak doręczenia orzeczenia (wyrok zaoczny, nakaz zapłaty) pod aktualny adres zamieszkania dłużnika powoduje zawieszenie tego postępowania.
Wprowadzenie możliwości obligatoryjnego zawieszenia postępowania egzekucyjnego Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 654) to próba wpłynięcia, aby wierzyciele wykazywali się należytą starannością w wyszukiwaniu adresów dłużników. Celem ustawodawcy było również zminimalizowanie ryzyka ograniczenia dłużnikom konstytucyjnego prawa do sądu.

Poza tym przesłanki zawieszenia postępowania są następujące:
– Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie: wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, nakazowym bądź też elektronicznym postępowaniu upominawczym.
– Doręczenie któregokolwiek z orzeczeń nastąpiło pod innym adresem niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.
– Dłużnik przedłożył, wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania, zaświadczenie wydane przez sąd lub referendarza sądowego zgodnie z art. 139 § 5 kpc, że doręczenie orzeczenia dłużnikowi nastąpiło przy zastosowaniu fikcji doręczenia. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli fakt doręczenia zgodnie z 139 § 1 kpc wynika z danych zawartych w systemie teleinformatycznym.
– Złożenie przez dłużnika wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 8203 kpc.

Co daje zawieszenie postępowania?
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza jego definitywnego zakończenia, a jedynie – czasowe wstrzymanie. Po ustaniu przeszkód postępowanie zostaje wznowione. Co więcej, wstrzymanie egzekucji nie cofa już podjętych czynności w sprawie. Ponowne wznowienie egzekucji może nastąpić nie szybciej niż po trzech miesiącach od wydania stosownego postanowienia, a także nie później niż po roku od ustania przyczyny – przeszkody, która była przesłanką do wstrzymania egzekucji.

4 COMMENTS

  1. Dłużnik złożył prośbę do mnie jako pełnomocnika wierzyciela (alimenty) o zawieszenie egzekucji komorniczej w zakresie alimentów bieżących, pozostawiając ją jednocześnie w zakresie egzekucji alimentów zaległych. Uzasadnia to tym, że od kilku miesięcy spłaca alimenty bieżące w terminie a i częściowo stara się spłacać należności zaległe co za tym idzie, chciałby ograniczyć koszty egzekwowane w ramach opłaty stosunkowej Komornika od alim. bieżących.

    Obawiam się, że jeśli zawnioskuję do Komornika o zawieszenie egzekucji w zakresie egz. alimentów bieżących, w przypadku, kiedy dłużnik ponownie przestanie się wywiązywać ze swojego obowiązku względem dziecka, wznowienie zawieszonej egzekucji w tym zakresie będzie dla mnie miało konsekwencje finansowe na podstawie: art 821 § 3kpc “Sąd może odmówić zawieszenia postępowania albo już zawieszone postępowanie podjąć na nowo, jeżeli WIERZYCIEL ZABEZPIECZY NAPRAWIENIE SZKODY, jaka wskutek dalszego postępowania może wyniknąć dla dłużnika.”

    Czy w przypadku alimentów ten zapis również funkcjonuje względem wierzyciela?

  2. Co w przypadku gdy zawieszono egzekucje rozbiorki budynku a jego stan wskazuje na zagrozenie zawaleniem? Na konsekwencje zawalenia narazony jest sasiad i jego mienie bo rozbiorka jest w granicy dzialek! Co na to prawo? Sasiad ma czekac na szkody i dopiero dzialac? W prawie nie ma praw sasiada???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here