Klauzula wykonalności

Stwierdza, że tytuł egzekucyjny można wykonać w drodze przymusu. Klauzula wykonalności przyznawana jest co do zasady na wniosek wierzyciela i przybiera następującą treść: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.” Brak klauzuli wykonalności w tytule egzekucyjnym stanowi brak formalny. Komornik w takiej sytuacji wzywa do uzupełnienia braku w terminie tygodniowym, a w razie nie zachowania wyznaczonego terminu – zwraca wniosek egzekucyjny.