Klauzula wykonalności

Od wniosku pobierana jest opłata. Jeżeli wyrok nie pochodzi od sądu, do którego skierowany jest wniosek o nadanie klauzuli, należy dołączyć tytuł egzekucyjny. Klauzula wykonalności ma formę postanowienia. W przypadku ugody zawartej przed sądem lub innym organem klauzulę umieszcza się na odpisie protokołu zawierającego treść ugody.

Sąd przed nadaniem klauzuli wykonalności bada, czy tytuł egzekucyjny, przedstawiony przez wierzyciela, daje podstawę wykonania w drodze egzekucji. Klauzula wykonalności może być nadana tylko tytułowi egzekucyjnemu, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia, w którym występuje wierzyciel i dłużnik. Klauzulę wykonalności nadaje się przeciwko osobie wymienionej w tytule egzekucyjnym.