Komornik sądowy

Komornik może posługiwać się szeregiem środków przymusu, określonych w kodeksie postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późń. zm.). Oprócz funkcji podstawowej, polegającej na egzekwowaniu roszczeń o charakterze cywilnym, komornik sądowy jest uprawniony do przeprowadzenia spisu inwentarza, czyli dokumentu opisującego całość majątku spadkowego. Sporządza się ten dokument, aby poznać skład oraz wartość majątku. Jest on podstawą ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe do wysokości wartości czynnej spadku. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i podlega ochronie wynikającej z przepisów Kodeksu karnego.