Komunikacja elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym

0
64

Nowe przepisy przewidują dalszą informatyzację postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie tego systemu, przy zachowaniu gwarancji procesowych jego uczestników. Kładą nacisk na poprawę skuteczności egzekucji, jak również obniżenie kosztów postępowania dla stron oraz organów egzekucyjnych. Zdaniem wielu specjalistów można mówić o rewolucji.

27 maja (br.??) Sejm  uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy (…??) – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Są to zmiany istotne dla postępowania i pracy komorników.
Nowe przepisy wprowadzają komunikację elektroniczną do postępowania egzekucyjnego oraz elektroniczną licytację nieruchomości. Mamy tu do czynienia z tworzeniem się systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne. Wyłączną formą komunikacji z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi będzie w tym przypadku system ePUAP. Powstanie również system teleinformatyczny obsługujący elektroniczną licytację ruchomości. Zajęcie rachunku bankowego nastąpi wyłącznie poprzez wykorzystanie systemu teleinformatycznego.

Elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji
Do tej pory możliwość złożenia pisma drogą elektroniczną dotyczyła jedynie wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w „elektronicznym biurze podawczym” (EPU).
Nowe przepisy przewidują następujące zmiany w zakresie informatyzacji:

• Wniosek o wszczęcie egzekucji oraz inne pisma (wnioski i oświadczenia) będzie można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. Będzie to jednak możliwe tylko w dwóch przypadkach:
–  jeżeli przepis szczególny tak stanowi (np. przepisy dotyczące elektronicznej licytacji, elektronicznego zajęcia rachunku bankowego czy komunikacji z administracyjnym organem egzekucyjnym);
–  jeżeli dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na gruncie postępowania egzekucyjnego będzie obowiązywała wyłączność takiej formy ich wnoszenia w danej sprawie egzekucyjnej.
Powyższy warunek oznacza, że jeżeli wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, obowiązywać będzie wyłączność ich wnoszenia w danej sprawie egzekucyjnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wierzyciel wówczas wszelkie wnioski i oświadczenia w sprawie będzie zobowiązany składać wyłącznie w ten sposób.

• Przewiduje się, iż adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będzie mógł zrezygnować z doręczenia elektronicznego. Doręczenie elektroniczne nastąpi w chwili zalogowania się na konto użytkownika. Z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym brak potwierdzenia odbioru będzie równoznaczny z uznaniem doręczenia elektronicznego za skuteczne.

Komunikacja elektroniczna w pracy komornika
Zgodnie z założeniem zawartym w nowych przepisach, komornik będzie podpisywał – zarówno zarządzenia jak i inne pisma – podpisem elektronicznym dostępnym w aplikacjach do obsługi kancelarii. Jeżeli strona podejmie decyzje o wniesieniu pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik doręczy jej dokument w postaci elektronicznej. Strona, której będzie konieczne doręczenie tradycyjne, otrzyma wydruk pisma z systemu posiadający cechy umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym. Co ważne, wydruk będzie miał moc dokumentu wydanego przez komornika. Zakłada się, iż jego weryfikacja ma odbywać się on-line za pośrednictwem powszechnie dostępnej usługi na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego umieszczonego na wydruku.
Przewiduje się prowadzenie bazy elektronicznej akt komorniczych. Jeżeli komornik będzie prowadził elektroniczne akta sprawy, pisma i dokumenty złożone w postaci papierowej zostaną zeskanowane, a następnie dołączone w postaci elektronicznej do akt.
Zmienią się zasady składania skarg na czynności komornika. Skarga będzie wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za uzasadnioną w całości, to będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu. Nastąpi również wyeliminowanie przypadków wniesienia skargi do niewłaściwego sądu oraz konieczności umarzania postępowania przez sądy w razie uwzględnienia skargi przez komornika.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
Nowelizacja wprowadza elektroniczną licytację, do której znajdą zastosowanie przepisy o zwykłej licytacji. Ta forma sprzedaży będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy zajęte ruchomości zostały oddane pod dozór osobie innej niż dłużnik, a licytacja elektroniczna będzie przeprowadzana na wniosek wierzyciela. Wniosek taki powinien być zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego takie licytacje. System ten zostanie wytworzony przez Krajową Radę Komorniczą. Korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Przystępujący do przetargu będzie mógł złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu albo bezpośrednio komornikowi. Przybicie będzie dokonywane  w systemie, a zawiadomienie o przybiciu będzie doręczane licytantom elektronicznie. System teleinformatyczny obsługujący licytacje elektroniczne będzie wykorzystywany również do nielicytacyjnych form sprzedaży. Za jego pośrednictwem możliwa będzie również sprzedaż nieruchomości w trybie uproszczonym.
Co istotne, ruchomości nie będą mogły być sprzedawane wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Do tej pory do sprzedaży nie mogło dojść wcześniej niż siódmego dnia od zajęcia.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego
Zgodnie z nowym przepisami komornik i bank będą prowadzić korespondencję za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Przepisy te nie będą miały zastosowania jedynie do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Banki zobowiązane będą do prowadzenia systemu teleinformatycznego i do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
Na początku system ten będzie tworzony i prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Dostęp do tego systemu będzie odpłatny i zaliczany do wydatków egzekucyjnych, których zwrot należy się komornikowi. W ten sposób zrealizowane zostaną zgłaszane od dawna przez komorników postulaty dotyczące przyśpieszenia wymiany informacji związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here