Konsekwencje podania nieprawdy

0
61

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożył dłużnik, to jest on wyłącznym uczestnikiem postępowania w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości. Nikt poza dłużnikiem nie jest informowany o terminie ewentualnej rozprawy, czy choćby o samym fakcie złożenia przezeń wniosku w sądzie. Co więcej, dłużnik jest dla sądu upadłościowego jedynym źródłem informacji co do okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcie w sprawie. Zasadniczo sąd bowiem bazuje wyłącznie na danych wskazanych przez dłużnika we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach.

Taki stan rzeczy może rodzić u dłużnika pokusę, aby „podkoloryzować” okoliczności stanowiące przyczynę powstania stanu niewypłacalności lub zataić pewne niewygodne okoliczności, które mógłby stanowić podstawę do oddalenia wniosek. Pokusie tej nie należy jednak ulegać, ponieważ może to nie tylko przekreślić szanse na umorzenie posiadanego zadłużenia, ale również pociągnąć za sobą dalej idące konsekwencje, wybiegające już poza ramy samego postępowania upadłościowego.

Podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej danych niezgodnych z prawdą samo w sobie stanowi dla sądu upadłościowego podstawę do jego oddalenia, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jeżeli natomiast niezgodność lub niezupełność danych zawartych we wniosku ujawni się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to stanowi to podstawę dla sądu do umorzenia wszczętego już postępowania upadłościowego. Przy czym i w tym przypadku sąd bierze pod uwagę istotność uchybienia oraz względy słuszności oraz względy humanitarne.

Ponadto co ważniejsze, należy mieć na uwadze, że poddanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością karną. Jak stanowi bowiem treść art. 522 pr. up., kto będąc dłużnikiem podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do lat 5.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here