Licytacja

Ostateczną w tym sensie, że komornik podjął przedtem próby sprzedaży ruchomości z wolnej ręki lub w formie tzw. sprzedaży komisowej na wniosek wierzyciela. Licytacja ma zawsze publiczny charakter. Komornik obwieszcza licytację w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz w budynku sądu rejonowego najbliższego dla miejsca sprzedaży.
Jeżeli cena wywołania przekracza 15 tysięcy złotych, komornik zamieszcza jednorazowo informuje o licytacji za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio). O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji albo w dniu licytacji ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Każdy może obserwować przebieg licytacji, ale nie każdy może brać udział w licytacji w charakterze licytanta. Nie mogą licytować: komornik, dłużnik, małżonkowie komornika/dłużnika, rodzice komornika/dłużnika, rodzeństwo komornika/dłużnika, dzieci komornika/dłużnika, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, tzw. opieszały nabywca – w przypadku ponownej licytacji.
Licytować może ten kto wniósł 10 proc. oszacowanej wartości ruchomości (tzw. rękojmia). Jeżeli licytacja obejmuje więcej ruchomości, licytant wnosi 10 proc. wartości każdej ruchomości, do licytacji której zamierza przystąpić. Rękojmię wnosi się przed licytacją, najpóźniej w chwili złożenia oferty.