Nowa dyrektywa zwiększy nierówności między pracodawcami na rynku UE

0
72

Zdaniem BCC, zaproponowane zmiany w przepisach dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług mają na celu wyeliminowanie z unijnego rynku polskich przedsiębiorstw, świadczących usługi poza krajem pochodzenia, z wykorzystaniem pracowników własnych.

Znacząco wpłyną one na podniesienie kosztów prowadzenia działalności przez polskich przedsiębiorców, co w efekcie doprowadzi do nieopłacalności zatrudniania oddelegowanych na rynki unijne polskich pracowników.

Dlatego zwróciliśmy się do Rządu RP z prośbą o szybką i zdecydowaną reakcję w obronie rodzimych przedsiębiorstw i ich pracowników, zbudowania koalicji państw wspierających walkę o utrzymanie swobody świadczenia usług i zablokowanie prac nad zmianami w dyrektywie 96/71/WE.

Pozorna zasada equal – pay spowoduje nie tyle zrównanie płac pracowników delegowanych i pracowników miejscowych, co dysproporcję w kosztach ich zatrudniania. Pracownicy delegowani bowiem uzupełniają rynek pracy w państwach przyjmujących. Już dziś nie mogą być wynagradzani gorzej niż stanowią to przepisy o minimalnym wynagrodzeniu na danym stanowisku w kraju przyjmującym. Delegujący ich pracodawcy ponoszą zaś dodatkowe koszty związane m.in. z transportem, zakwaterowaniem, dodatkowym ubezpieczeniem, utrzymywaniem przedstawicieli prawnych w kraju przyjmującym itd. Wszystko to powoduje, że delegowanie pracowników stanie się droższe niż zatrudnianie ich na lokalnym rynku. Może to spowodować poszerzenie obecnej na rynku unijnym szarej strefy w zatrudnieniu.

Środowisko polskich przedsiębiorców jest głęboko zaniepokojone nieprowadzeniem przez Komisję Europejską konsultacji społecznych w tak ważnym obszarze, jakim jest zmiana przepisów w zakresie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Odbieramy to jako próbę dokonania szybkiego rozstrzygnięcia i wprowadzenia zmian w dyrektywie, ignorując argumentację środowisk bezpośrednio zaangażowanych w proces delegowania pracowników. Takie działanie jest bezprecedensowe i budzi nasz najgłębszy sprzeciw. Projekt zmian przepisów dyrektywy jest również wysoce niezadowalający pod względem merytorycznym, gdyż zawiera szereg nieprecyzyjnych pojęć, co prowadzić będzie do wielu nieporozumień i tworzenia zawiłości prawnych.

Przypominamy, że niecałe dwa lata temu pojawiła się nowa dyrektywa 2014/67/UE z 15 maja 2014 r., która już wpłynęła na rynek delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Od wdrożenia tejże dyrektywy minął tak krótki czas, że nie wszystkie państwa członkowskie zdążyły przyjąć wewnętrzne przepisy wdrożeniowe, a już pojawiają się zapowiedzi o kolejnej zmianie przepisów prawa. W tej chwili w wielu krajach trwają prace nad implementacją zapisów dyrektywy tzw. wdrażającej. W naszej ocenie, wprowadzenie tych przepisów w państwach członkowskich wystarczająco wzmocni przestrzeganie praw pracowniczych i kontrolę prowadzonych przez przedsiębiorców działalności. Właściwie wdrożone przepisy zapewnią ochronę pracowników oraz pozwolą na eliminowanie wszelkich nieetycznych czy niezgodnych z prawem zachowań.

Działania Komisji Europejskiej powinny więc przede wszystkim skoncentrować się na implementacji obowiązujących już przepisów, a nie tworzyć kolejne, które spowodują dalsze niejasności i destabilizację. Zwłaszcza, że proponowane obecnie przepisy powielają w dużym stopniu już istniejące regulacje i prowadzą do „przeregulowania” w obszarze delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej, niejednokrotnie stawiając polskich przedsiębiorców przed koniecznością każdorazowego zapoznawania się z szeregiem szczegółowych przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników na rynkach lokalnych – tj. układy zbiorowe czy orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka sytuacja jest dla polskich przedsiębiorców niejednokrotnie argumentem do zaniechania działalności gospodarczej poza granicami Polski.

Reasumując, nowo projektowane zmiany w przepisach dyrektywy 96/71/WE – wbrew oficjalnym intencjom – doprowadzą do pogłębienia nierówności pomiędzy pracodawcami świadczącymi legalne usługi na wspólnym unijny rynku oraz do zwiększenia kosztów obsługi administracyjnej, logistycznej i merytorycznej po stronie pracodawców delegujących polskich pracowników do wykonywania usług na terenie Unii Europejskiej.

Realizacja przedstawionych propozycji zmian doprowadzi do ograniczenia korzystania z traktatowej zasady swobody świadczenia usług, jednego z fundamentów Unii Europejskiej oraz zrujnuje zasadę wolnorynkowej konkurencji na obszarze Unii Europejskiej. Propozycje nowych zapisów dyrektywy stoją w sprzeczności nie tylko z podstawowymi traktatami unijnymi, ale również z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdaniem BCC, Komisja Europejska powinna raczej ukierunkować swoje działania na zmniejszenie zatrudniania w szarej strefie, niż kolejnej próbie eliminowania legalnie działających przedsiębiorstw, świadczących usługi na najwyższym poziomie, zapewniających legalną pracę setkom tysięcy polskich pracowników.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here