Obowiązek alimentacyjny

Alimentacja polega na zabezpieczeniu egzystencji osób uprawnionych, a w przypadku dzieci i młodzieży, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się dzięki własnym środkom, na zabezpieczeniu także pieniędzy na ich wychowanie. Instytucja alimentacji stoi na straży zapewnienia rodzinie niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania środków materialnych.

Obowiązek alimentacyjny został w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ściśle związany z osobami uprawnionego i zobowiązanego. Dlatego też wygasa wraz z ich śmiercią oraz nie jest zaliczany do spadku.

Roszczenie alimentacyjne w przeciwieństwie do roszczenia o spełnienie poszczególnych świadczeń (rat alimentacyjnych) nie ulega przedawnieniu.