Obowiązek nie do spełnienia?

0
67

Z dniem 01 stycznia 2016 r. zmianie ulegają zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie. W celu uproszczenia i przyśpieszenia postępowania ustawodawca wprowadził bowiem obowiązek składania wniosku na formularzu.

Niezłożenie wniosku na formularzu stanowić będzie uchybienie wymogom formalnym. W takim przypadku dłużnik zostanie wezwany od ponownego złożenia wniosku na formularzu, w terminie tygodniowym, pod rygorem jego zwrotu. Zwrot wniosku oznacza zaś brak dalszego procedowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zwrócony wniosek nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych.

Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Problem jednak w tym, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane stosowane rozporządzenie. Wprawdzie przygotowany został już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednakże prace nad owym projektem są dopiero na etapie opiniowania. Nie wiadomo kiedy dokładnie zostanie on skierowany do podpisu ministra, a co za tym idzie, czy do 01 stycznia 2016 r. rozporządzenie wejdzie on w życie – biorąc po uwagę, że do końca roku zostało już tylko kilka dni jest mało prawdopodobne.

Tymczasem brak rozporządzenia określającego wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznaczać będzie w praktyce paraliż instytucji upadłości konsumenckiej. Uniemożliwi on bowiem dłużnikowi sporządzenie wniosku spełniającego wszystkie przewidziane przepisami wymogi formalne, a co za tym idzie skuteczne wszczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here