Opodatkowanie wygranych i nagród

0
68

Wiele osób bierze udział w różnego rodzaju konkursach, teleturniejach i loteriach, licząc na wygraną. Niektórzy próbują również szczęścia w grach organizowanych przez kasyna lub grze na automatach. Warto jednak pamiętać, że otrzymanie wygranej stanowi przychód i podlega rozliczeniu zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednym ze źródeł uzyskania przychodów są tzw. inne źródła przychodów, do których zalicza się również nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z wykonywanej pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej czy z kapitałów pieniężnych.

Przychody (dochody) uzyskiwane na terytorium Polski z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową są, co do zasady, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zwolnienia od podatku dochodowego

W określonych przypadkach, wymienionych w art. 21, ust. 1, pkt 6, 6a i 68 Ustawy o PIT osobom, które otrzymały wygrane lub nagrody, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.

I. Zwolnienie całej wygranej
W całości i bez względu na kwoty wolne od podatku są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21, ust. 1, pkt 6 Ustawy o PIT). Definicje poszczególnych gier hazardowych zawiera Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Zwolnienie od zryczałtowanego podatku dochodowego wygranych w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe nie oznacza, że podatnik nie potrzebuje dowodu potwierdzającego wygraną. Jeśli uzyska wygraną, to powinien zadbać o zaświadczenie potwierdzające tę wygraną. W przeciwnym razie w przyszłości może mieć kłopoty z fiskusem, jeśli nie będzie potrafił udokumentować pochodzenia posiadanych środków finansowych. Może wówczas być posądzony o posiadanie nieujawnionych źródeł przychodów i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT organ podatkowy może wydać decyzję opodatkowującą dochód zryczałtowanym podatkiem dochodowym z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 75% dochodu. Aby uniknąć takiej sytuacji, podatnik powinien uzyskać zaświadczenie o wygranej. Takie stanowisko prezentuje również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 15 maja 2008 r. (sygn. akt II FSK 393/07) stwierdził, że: „wygrana powinna być udokumentowana zaświadczeniem o wygranej, które jest wydawane przez kasyno”.

II. Zwolnienie do kwoty 2280 zł
Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych będą zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21, ust. 1 pkt 6a Ustawy o PIT).

Zwolnienie wygranych do 2280 zł przysługuje w:
1) grach liczbowych, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek
2) loteriach pieniężnych, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne
3) grach telebingo, w których uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzanych na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe
4) loteriach audioteksowych, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe
5) loteriach fantowych, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. A zatem wygrana w powyższych grach w kwocie jednorazowo maksymalnie 2280 zł jest wolna od podatku dochodowego. Jeśli wygrana przekroczy jednorazowo tę kwotę, np. wyniesie 2300 zł, to opodatkowana będzie cała kwota wygranej, a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 2280 zł. Warto pamiętać, że nie sumuje się nagród wygranych z tytułu udziału w różnych grach, np. w maju możemy wygrać w loterii fantowej 2000 zł, a następnie we wrześniu – 1200 zł i nie zapłacimy podatku od tych wygranych.

III. Zwolnienie do kwoty 760 zł
Ponadto wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1, pkt 68 Ustawy o PIT). Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wygrane uzyskane w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są wolne od podatku dochodowego w Polsce, jeśli zwolnienie wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Dotyczy to wygranych w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Jeśli zagraniczna wygrana pochodzi z kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z umowy tej nie wynika zwolnienie z opodatkowania wygranych i nagród, uzyskany w ten sposób przychód polski podatnik powinien rozliczyć na zasadach ogólnych, tzn. doliczyć do pozostałych dochodów.

W przypadku gdy w Polsce wygraną uzyskał obcokrajowiec, opodatkowanie tej wygranej stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem, z którego pochodzi zwycięzca (otrzymujący nagrodę). Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika (zwycięzcę) jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Oznacza to, że podatnik powinien przedstawić zaświadczenie o miejscu jego zamieszkania dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Opodatkowanie wygranych i nagród

Jeśli wygrana nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.1, pkt 6, 6a i 68 Ustawy o PIT, to od uzyskanych z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową na terytorium Polski przychodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1, pkt 2 Ustawy o PIT). Ten zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Ponadto dochodów (przychodów), stanowiących podstawę opodatkowania tym podatkiem nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Rozliczenia zryczałtowanego podatku od wygranej lub nagrody dokonuje płatnik tego podatku, tj. podmiot wypłacający wygraną. A zatem osoba otrzymująca wygraną lub nagrodę pieniężną uzyskuje kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy. W przypadku rzeczowych wygranych lub nagród, aby uzyskać wygraną rzecz, zwycięzca (podatnik) jest zobowiązany wpłacić organizatorowi konkursu (płatnikowi podatku) kwotę zryczałtowanego podatku od nagrody, bowiem dopiero wtedy otrzyma wygraną w konkursie rzecz.

Obowiązki płatnika

Podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (konkursów) itp., który dokonuje wypłaty należności z tytułu wygranej lub nagrody (pieniężnej bądź rzeczowej) jest zobowiązany jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych nagród lub wygranych. Płatnik jest obowiązany przekazać kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczki na rachunek urzędu skarbowego. Właściwym jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według jego siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać do urzędu skarbowego, właściwego według jego siedziby, zbiorczą deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

IWONA CZAUDERNA doradca podatkowy

źródło: Eurogospodarka nr 11/2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here