Osoba prawna

Organizowane jest ono w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez przepisy prawa cywilnego w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (czyli atrybuty przysługujące osobom fizycznym z racji samego istnienia). Rozróżnia się dwa rodzaje osób prawnych: korporacje (związki osób) oraz fundacje (masy majątkowe). Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym, nie przyjmuje zatem realnej fizycznej, namacalnej postaci.