Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

0
72

Zasady ustalania planu spłaty wierzycieli
Każdy kto szuka informacji na temat upadłości konsumenckiej prędzej czy później spotka się z pojęciem „planu spłaty wierzyciel”. Plan spłaty wierzycieli stanowi bowiem jeden z podstawowych elementów instytucji upadłości konsumenckie, mający zapewnić równowagę pomiędzy interesem dłużnika a interesem wierzyciela. Niestety w powszechnym obiegu zaczyna pojawiać się i krążyć coraz więcej nieprawdziwych informacji, które wypaczają obraz upadłości konsumenckiej i często zniechęcają do skorzystania z tej jedynej możliwości uzyskania pełnego oddłużenia. W związku z powyższym niniejszy artykuł zostanie poświęcony podstawowym informacjom związanym z zasadami ustalania planu spłaty wierzycieli.

Kto i kiedy ustala plan spłaty wierzycieli?
Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd, przy czym nie dokonuje on tego na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozstrzygnięcie związane z ustaleniem planu spłaty wierzycieli podejmowane jest dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, pod koniec prowadzonego postępowania upadłościowego, tj. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku dłużnika plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Treść planu spłaty wierzycieli
Plan spłaty wierzycieli określa w jakim zakresie i w jakim czasie po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, dłużnik będzie spłacał zobowiązania, które nie zostały zaspokojone w jego toku z powodu tzw. „ubóstwa masy upadłości” oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ponadto w planie spłaty wierzycieli uwzględniane są w pełnej wysokości zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania upadłościowego, przy czym ich spłata może być rozłożoną na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłat wierzycieli. To samo dotyczy kosztów postępowania upadłościowego tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa.

Przy ustalaniu treści planu spłaty wierzycieli brane są pod uwagę:
– możliwości zarobkowe dłużnika,
– niezbędne koszty jego utrzymania i osób pozostających na jego utrzymaniu, a w tym ich potrzeby mieszkaniowe
– wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Dalsza część wpisu zostanie zamieszczona w dniu 26.10.2015 r.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here