Pośrednictwo ubezpieczeniowe

0
67

Dlaczego z brokerem jest lepiej?

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na zawieraniu lub wykonywaniu umów ubezpieczenia przez agenta lub brokera ubezpieczeniowego. Obie profesje reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, która z resztą wyraźnie rozłącza ich role. Co przemawia za wyższością brokera nad agentem?

Odpowiedzialność

Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Aby otrzymać takie zezwolenie kandydat na brokera musi zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz potwierdzić co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z czynnościami brokerskimi. Poza tym ubiegając się o wpis do rejestru brokerów zobowiązany jest on zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu. Broker jako jedyny podmiot na rynku ubezpieczeniowym nie jest w żaden sposób związany towarzystwami ubezpieczeniowymi, a inaczej ma się sprawa z agentami ubezpieczeniowymi. Agentem ubezpieczeniowym jest bowiem przedsiębiorca, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent, który reprezentuje jedno towarzystwo ubezpieczeniowe nie podlega obowiązkowi zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej. Taki obowiązek mają jedynie agenci, którzy reprezentują więcej niż jeden zakład ubezpieczeń, ponieważ w ich przypadku to nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, tylko już bezpośrednio sam agent.

Broker reprezentuje klienta

Działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Broker jest więc niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umowy ubezpieczenia kieruje się przede wszystkim potrzebami i oczekiwaniami klienta. Dysponuje szeroką wiedzą o produktach ubezpieczeniowych wszystkich zakładów ubezpieczeń, które funkcjonują na rynku, bo jego współpraca z towarzystwami nie jest w żaden sposób ograniczona. Agent natomiast prowadzi swą działalność na podstawie upoważnienia danego mu przez zakład ubezpieczeń (jeden lub kilka) w związku z tym reprezentuje i działa w interesie ubezpieczyciela. Jego wiedza na temat produktów ubezpieczeniowych zawęża się więc jedynie do tych, które oferuje towarzystwo, z którym współpracuje.

Szerszy zakres działalności

Broker, poza tym, że bierze udział w zawarciu i wykonaniu umowy ubezpieczenia, wspomaga proces zarządzania ryzykiem klienta. Oznacza to, że przed przystąpieniem do procesu zawierania umowy ubezpieczenia, identyfikuje ryzyka, które mogą wystąpić w działalności klienta. Taka analiza umożliwia przygotowanie optymalnego planu ochrony ubezpieczeniowej. Broker zazwyczaj nie korzysta z gotowych rozwiązań. Po wnikliwej ocenie potencjalnych zagrożeń i zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta wysyła zapytania do kilku ubezpieczycieli, a następnie negocjuje warunki zawarte w zaproponowanych umowach ubezpieczenia. Ustala poszczególne ich zapisy indywidualnie. Wszystko po to by zarekomendować najlepsze rozwiązanie, bo ostateczną decyzję i tak oczywiście podejmuje klient. Poza tym, broker bierze również udział w procesie likwidacji szkody. Agent działa inaczej. On zazwyczaj przedstawia klientowi propozycje gotowych już produktów ubezpieczeniowych i zajmuje się wszelkimi działaniami związanymi z ich sprzedażą. Co prawda sugeruje klientowi elementy, które powinny znaleźć się w umowie by zabezpieczyć dane ryzyko, ale porusza się w zakresie standardowych klauzul, ponieważ nie może ingerować w postanowienia zawarte w umowie. Kontakt z agentem zazwyczaj kończy się wraz z podpisaniem umowy, następny pojawia się przy propozycji odnowienia umowy na kolejny okres.

Korzystając z usług pośrednika warto, więc pamiętać, że to właśnie broker działa w naszym imieniu. Posiada sprawdzoną wiedzę i potwierdzone doświadczenie zawodowe, dzięki temu może zniwelować przewagę zakładu ubezpieczeń przy formułowaniu zapisów umowy ubezpieczenia. Zwłaszcza jeśli zależy nam na umowie ubezpieczenia dopasowanej do naszych potrzeb. Broker nie reprezentuje żadnego towarzystwa, jego obowiązkiem jest zarekomendować to towarzystwo, które zaproponuje najkorzystniejsze warunki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here