Słownik Dłużnika

Defraudacja

To przestępstwo polegające na nielegalnym przywłaszczeniu sobie cudzej własności lub zatrzymaniu powierzonego mienia.

 

Dług spadkodawcy

To ważne w sytuacji, kiedy spadek może kryć w sobie długi. Gdy przyjmiemy spadek wprost – będziemy odpowiadać za wszelkie długi spadkodawcy bez ograniczeń. Natomiast gdy przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza – będziemy odpowiadać za długi spadkodawcy, ale tylko do wartości spadku.

 

Egzekucja komornicza

Zadaniem komornika jest między innymi wyegzekwowane zaległych należności, opróżnienie lokalu, przeprowadzenie eksmisji. Komornik podejmuje działania na wniosek wierzyciela, ale tylko wtedy, gdy wierzyciel dysponuje tak zwanym tytułem egzekucyjnym, np. sądowym nakazem, bankowym tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności, który zobowiązuje do uregulowania konkretnej należności. Komornik może prowadzić egzekucję z dochodów dłużnika, np. z wynagrodzenia, nieruchomości czy ruchomości.

 

Fundusz inwestycyjny

Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Wyróżnimy kilka typów funduszy inwestycyjnych: fundusze otwarte FiO (fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa), fundusze zamknięte FiZ (fundusze zasadniczo o stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych). W Polsce istnieje jeszcze jeden typ funduszu inwestycyjnego: Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty (SFiO) będący połączeniem funduszu otwartego i funduszu zamkniętego.

 

Grzywna

Ustalenie wysokości grzywny następuje w dwóch etapach. Najpierw ustala się liczbę tzw. stawek dziennych. Następnie ustalona zostaje wartości stawki dziennej. Wartość tę określa się, biorąc pod uwagę warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe sprawcy.

W Polsce wymierza się grzywnę samoistną oraz niesamoistną. Grzywna samoistna wymierzana jest wówczas, gdy podstawa do orzeczenia grzywny wynika w sposób oczywisty z kary przewidzianej za dane przestępstwo.

Oprócz tego istnieje jeszcze grzywna kumulatywna orzekana obok kary pozbawienia wolności. Jest ona możliwa, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub ją osiągnął. Chodzi wówczas o podkreślenie nieopłacalności tego rodzaju działań.

W Polsce o karze grzywny orzeka sąd. Jest to kara pieniężna płacona na rzecz Skarbu Państwa.

Informacja gospodarcza według BIG

Istnieją trzy rodzaje informacji gospodarczej: pozytywna, negatywna oraz o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.

W Polsce działają trzy biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów BIG SA, InfoMonitor BIG SA i ERIF BIG SA (dawniej: KSV BIG SA). W przeszłości istniało jeszcze biuro InFoScore, jednak nie utrzymało się długo na polskim rynku (była to firma pochodzenia niemieckiego).

Żeby uzyskać informację z poszczególnych BIG, należy do każdego z osobna się zgłosić, składając odpowiedni wniosek. Informacje do biura może zgłaszać tylko przedsiębiorca, który zawarł z biurem umowę o udostępnianiu informacji. Ma to gwarantować wiarygodność przekazywanych danych i możliwość ich sprawdzenia.

Informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy może zgłosić każdy przedsiębiorca współpracujący z biurem, natomiast informacje o zadłużeniu konsumenta – tylko przedsiębiorcy wymienieni w ustawie.

Intercyza

Małżeńska umowa majątkowa. Zawierana jest między małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Intercyza wprowadza odmienny, aniżeli ustawowy, majątkowy ustrój małżeński.

 

Interpelacja poselska

W Polsce tryb i zasady składania interpelacji określa regulamin Sejmu. Zgodnie z nim interpelacje, wnioski o przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących mogą być kierowane do członków Rady Ministrów. Posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania i powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego. Składa się ją w formie pisemnej na ręce marszałka Sejmu, który niezwłocznie przesyła wystąpienie interpelowanemu.
Interpelację poselską może złożyć każdy poseł. Musi to zrobić na piśmie. Powinna ona dotyczyć zasadniczych problemów polityki państwa. Rząd ma 21 dni na udzielenie posłowi odpowiedzi.
W trakcie posiedzeń plenarnych Sejmu posłowie mają prawo złożyć zapytanie poselskie. Muszą to zrobić ustnie, a pytanie nie powinno trwać dłużej niż dwie minuty. Odpowiedź przedstawiciela rządu powinna nastąpić natychmiast i trwać nie dłużej niż sześć minut. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą interpelant może zwrócić się do marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Z takim wnioskiem można wystąpić tylko raz, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Przepisy dotyczące interpelacji stosuje się też do „informacji bieżącej” przedstawianej przez członka Rady Ministrów na posiedzeniu Sejmu. Prawo złożenia wniosku o przedstawienie informacji przysługuje klubowi oraz grupie co najmniej 15 posłów.
Z punktu widzenia obywatela wyborcy istotną rolę odgrywają zapytania poselskie, które składane są w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczące prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową. Pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi ministrów, do których są kierowane, lub w wyjątkowych sytuacjach upoważnionych przez nich osób. Nad pytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.
Tego typu narzędzia ostatnio już kilkakrotnie zostały wykorzystane przez posłów w sprawach związanych z rynkiem dłużnym.

 

Strony