Słownik Dłużnika

Kredyt konsolidacyjny

Konsolidować można różne rodzaje kredytów: hipoteczne, gotówkowe, ratalne, samochodowe. Kredyt konsolidacyjny jest zwykle kredytem długoterminowym, zabezpieczonym hipoteką, jednak nie jest ona zabezpieczeniem obowiązkowym. Do zalet kredytu konsolidacyjnego należy zaliczyć fakt, że zwykle jego oprocentowanie jest dużo niższe od oprocentowania wcześniejszych kredytów, a także to, że spłaca się jedną, a nie kilka rat.

Leasing

Umożliwia więc pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych nie w drodze zakupu, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania. Zgodnie z definicją podatkową przez umowę leasingu określa się umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

 

Licytacja

Ostateczną w tym sensie, że komornik podjął przedtem próby sprzedaży ruchomości z wolnej ręki lub w formie tzw. sprzedaży komisowej na wniosek wierzyciela. Licytacja ma zawsze publiczny charakter. Komornik obwieszcza licytację w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz w budynku sądu rejonowego najbliższego dla miejsca sprzedaży.
Jeżeli cena wywołania przekracza 15 tysięcy złotych, komornik zamieszcza jednorazowo informuje o licytacji za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio). O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji albo w dniu licytacji ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Każdy może obserwować przebieg licytacji, ale nie każdy może brać udział w licytacji w charakterze licytanta. Nie mogą licytować: komornik, dłużnik, małżonkowie komornika/dłużnika, rodzice komornika/dłużnika, rodzeństwo komornika/dłużnika, dzieci komornika/dłużnika, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, tzw. opieszały nabywca – w przypadku ponownej licytacji.
Licytować może ten kto wniósł 10 proc. oszacowanej wartości ruchomości (tzw. rękojmia). Jeżeli licytacja obejmuje więcej ruchomości, licytant wnosi 10 proc. wartości każdej ruchomości, do licytacji której zamierza przystąpić. Rękojmię wnosi się przed licytacją, najpóźniej w chwili złożenia oferty.

Licytacja komornicza

Każda licytacja odbywa się poprzez podawanie coraz wyższej kwoty. Wykorzystywany mechanizm jest stosowany podczas każdego rodzaju licytacji. Podstawowym i wyłącznym celem licytacji jest sprzedaż jakiegoś przedmiotu. Może nim być nieruchomość, przedmioty użytkowe, dzieła sztuki itd. Jak to się dzieje na przykład w przypadku licytacji nieruchomości. Jeżeli wyznaczony termin uiszczenia długu upłynie komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Jednocześnie komornik w drodze obwieszczenia publicznego wywieszonego w budynku sądu lub w siedzibie gminy wzywa inne osoby, które roszczą sobie prawa do zajętej nieruchomości, aby zgłosiły się i przedstawiły swoje prawa do tej nieruchomości. Obwieszczenie komornik musi ogłosić na co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem opisu nieruchomości.

 

Niewypłacalność

Jeżeli dłużnik jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną (np. spółka jawna, komandytowa), uważa się go za niewypłacalnego również wtedy, kiedy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku i to nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania realizuje.

Niewypłacalność w ujęciu finansowo-ekonomicznym to stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli.

Niewypłacalność należy odróżnić od braku płynności finansowej, czyli stanu, w którym dłużnik nie posiada płynnych środków finansowych na bieżącą zapłatę zobowiązań. Brak płynności jest z reguły przejściowy – a zobowiązania mogą zostać zaspok-jone ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych wchodzących w skład majątku dłużnika.

Niewypłacalnym jest już dłużnik, który nie uregulował w terminie swych zobowiązań w stosunku do co najmniej dwóch wierzycieli.

Obligacja

Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa). Obligacja jest więc rodzajem pożyczki – emitent jest w tym przypadku pożyczkobiorcą, a obligatariusz – pożyczkodawcą.

 

Obowiązek alimentacyjny

Alimentacja polega na zabezpieczeniu egzystencji osób uprawnionych, a w przypadku dzieci i młodzieży, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się dzięki własnym środkom, na zabezpieczeniu także pieniędzy na ich wychowanie. Instytucja alimentacji stoi na straży zapewnienia rodzinie niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania środków materialnych.

Obowiązek alimentacyjny został w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ściśle związany z osobami uprawnionego i zobowiązanego. Dlatego też wygasa wraz z ich śmiercią oraz nie jest zaliczany do spadku.

Roszczenie alimentacyjne w przeciwieństwie do roszczenia o spełnienie poszczególnych świadczeń (rat alimentacyjnych) nie ulega przedawnieniu.

Osoba fizyczna

Bycie osobą fizyczną łączy się zawsze z posiadaniem zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od pewnych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletniości, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia 13 lat. Osoba fizyczna po ukończeniu 13. roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.
Osobowość fizyczna jest kategorią prawa cywilnego, zatem brak posiadania osobowości fizycznej przez osobę jeszcze nienarodzoną nie pozbawia jej całkowicie ochrony prawnej. Taka osoba może być podmiotem praw i obowiązków warunkowo. Nabywa je, jeśli urodzi się żywa.

 

Strony