Słownik Dłużnika

Osoba prawna

Organizowane jest ono w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez przepisy prawa cywilnego w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (czyli atrybuty przysługujące osobom fizycznym z racji samego istnienia). Rozróżnia się dwa rodzaje osób prawnych: korporacje (związki osób) oraz fundacje (masy majątkowe). Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym, nie przyjmuje zatem realnej fizycznej, namacalnej postaci.

 

Papiery dłużne

Papierami wartościowymi są akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów. Są to także zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych, na przykład prawo poboru, prawo do dywidendy, a także inne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, na przykład opcje, kontrakty terminowe lub kwity depozytowe.

 

Piramida finansowa

Od nazwiska twórcy pierwszej w historii piramidy finansowej Charlesa Ponziego struktura zwana jest także schematem Ponziego. Mechanizm działania piramid finansowych polega na pozyskiwaniu przez ich założycieli jak największej liczby uczestników, którzy zachęceni obiecywanymi zyskami, wpłacają pieniądze organizatorom. Z tego powodu piramidy finansowe są z góry skazane na upadek, bowiem system wymaga lawinowego dopływu nowych uczestników, a możliwości takie są z przyczyn oczywistych ograniczone. hipotetyczna piramida, która wymagałaby zwerbowania przez każdego uczestnika sześciu kolejnych, już na 10. poziomie musiałaby mieć liczbę uczestników większą o 60 proc. od liczby mieszkańców Polski, a na 13. poziomie liczbę uczestników znacznie większą od liczby mieszkańców świata. Piramidy finansowe zwykle pojawiają się w krajach, w których instytucje finansowe są słabo rozwinięte, a wiedza społeczeństwa na temat finansów jest mała.

Powód

Powód musi sporządzić pozew, opłacić go i wnieść sądu. Może uczynić to poprzez nadanie pozwu listem poleconym w polskiej placówce pocztowej lub składając pozew w biurze podawczym właściwego sądu. Do pozwu powód musi załączyć dowody. Sam pozew powinien być złożony w kilku egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla sądu i po jednym dla każdego z pozwanych.

Pozew zbiorowy

Decydując się na dołączenie do pozwu zbiorowego, powód zyskuje obniżenie kosztów postępowania sądowego. Wszelkie koszty rozkładają się na wszystkich członków grupy. Zwiększa się szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy dzięki większej sile głosu grupy niż jednostki. Oszczędza się czas oraz unika niedogodności związanych z postępowaniem sądowym i stawiennictwem w sądzie. Wszystkimi formalnościami łącznie ze skompletowaniem dokumentów, całym procesem prowadzenia sprawy zajmuje się reprezentant prawny grupy.

 

Pozwany

Po otrzymaniu pozwu można wnieść do sądu odpowiedź na pozew. W piśmie tym przedstawia się swoje stanowisko w sprawie. Wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe. Jedynie w sprawach gospodarczych odpowiedź na pozew jest obligatoryjna. Pozwanym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna a także inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową (np. spółka jawna, wspólnota mieszkaniowa).

 

Prowizja

Prowizje pobierane są przez banki zgodnie z art. 110 prawa bankowego: "Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom […]". Prowizje pobierane są za usługi wykonywane na rzecz klientów, przy każdej operacji lub zbiorczo po danym okresie rozliczeniowym. Ich wysokość podawana jest do ogólnej informacji w tabelach opłat i prowizji, które znajdują się w siedzibach i na stronach internetowych banków. Tabele mogą zawierać również taryfy określające górną i dolną granicę stawek prowizji. Wysokość opłat i prowizji wpływa na koszt wszystkich usług bankowych ponoszonych przez klientów.

 

Przedawnienie długu

Przedawnienie polega na tym, że wskutek upływu czasu tracimy możliwość aktywnego egzekwowania naszych uprawnień jako wierzycieli albo też wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia swoich uprawnień wobec nas jako dłużników. W sytuacji gdy przeciwko nam skierowano wezwanie do zapłaty przedawnionej należności, możemy uchylić się od jej zaspokojenia, podnosząc zarzut przedawnienia. Wierzyciel jednak, mimo upływu terminu przedawnienia, może skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji należy zachować szczególną staranność, ponieważ sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia dlatego, że jest przedawnione. Zarzut przedawnienia musimy zgłosić sami i dla naszego bezpieczeństwa najlepiej to uczynić przy pierwszej czynności procesowej, np. w odpowiedzi na pozew.

 

Strony