Słownik Dłużnika

Roszczenie

Kilka roszczeń wynikających z tych samych okoliczności pomiędzy tymi samymi osobami to wierzytelność albo dług. Odmowa spełnienia obowiązku przez dłużnika uprawnia wierzyciela do dochodzenia swych praw przed sądem. Sądowe stwierdzenie zasadności roszczenia wierzyciela następuje w formie wyroku, który następnie podlega wykonaniu przez komornika. Roszczenie wygasa, gdy dłużnik spłacił dług, został zwolniony przez wierzyciela z obowiązku albo gdy przepis szczególny tak stanowi. Roszczenie wyjątkowo może także wygasnąć wskutek samego upływu czasu. Uchylanie się dłużnika od spełnienia świadczenia i brak odpowiedniej reakcji wierzyciela prowadzi po pewnym okresie do jego przedawnienia. Roszczenia niemajątkowe oraz roszczenie o wydanie nieruchomości nie przedawniają się nigdy.

 

Sprzedaż komisowa

Sprzedać poprzez komis można prawie każdą zajętą ruchomość. Cena wyjściowa jest ustalana w drodze oszacowania. Po upływie miesiąca komisant, czyli osoba prowadząca sprzedaż komisową, może obniżyć cenę o 25 proc. Od ceny sprzedaży potrąca się prowizję dla komisanta. Zajęte ruchomości niesprzedane przez komisanta zostają wystawione na sprzedaż w drodze licytacji.

 

Stalking

To przestępcza działalność polegająca na: uporczywym wydzwanianiu (szczególnie w nocy), wysyłaniu listów, SMS-ów oraz e-maili, wręczaniu lub wysyłaniu ofierze różnorakich niechcianych prezentów, nieustającym składaniu propozycji spotkań o różnym charakterze i zaczepianiu w miejscach publicznych, śledzeniu i podglądaniu ofiary, robieniu jej zdjęć oraz przeszukiwaniu jej rzeczy osobistych, poniżaniu ofiary, manipulowaniu jej przyjaciółmi oraz bliskimi, szantażu emocjonalnym, kierowaniu gróźb i obelg pod adresem ofiary.

Stopy procentowe

Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana stopa inflacji. Wraz ze wzrostem poziomu inflacji wzrastają stopy procentowe.

Tytuł egzekucyjny

Tytuły egzekucyjne mogą być sądowe (np. wyro-ki, nakazy zapłaty, ugody sądowe, postanowienia) lub pozasądowe (banki – tzw. bankowy tytuł egzekucyjny lub notariusze – akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji).

Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Tytuł wykonawczy

To dokument sądowy nakazujący spłatę zobowiązań, opatrzony klauzulą wykonalności.

 

Tytuł wykonawczy

Jest nim: orzeczenie sądu, które jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, orzeczenie referendarza sądowego, np. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda zawarta przed mediatorem, bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane przez banki, ugody zawarte przed geodetą dokonującym czynności ustalania granic, w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy, akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego.

 

Umorzenie długu

Umorzenie długu może nastąpić w wyniku pozytywnej odpowiedzi wierzyciela na prośbę dłużnika, w której zawarte zostały obiektywne argumenty uzasadniające brak możliwości spłaty zadłużenia.

Strony