Słownik Dłużnika

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie umarza się z urzędu: jeżeli się okaże, że egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Postępowanie egzekucyjne umarza się też, jeżeli: zażąda tego wierzyciel, jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności, jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego, jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji.
 

 

Umowa o dożywocie

Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.

Umowa o dożywocie jest umową zobowiązującą, wzajemną i odpłatną. Zawiera element losowy, ponieważ czas trwania obowiązków nabywcy nieruchomości uzależniony jest od długości życia dożywotnika. Od darowizny różni ją wzajemność świadczenia, od sprzedaży brak ustalonej ceny. Wykazuje podobieństwa do tzw. odwróconej hipoteki.

W dawnym prawie polskim dożywociem (łac. advitalitium) nazywano dożywotnią rentę. W tym znaczeniu słowo to użyte jest w komedii Aleksandra Fredry „Dożywocie”.

Umowny dział spadku

W porównaniu z sądowym działem spadku umowny dział spadku jest szybszy i tańszy.

 

Upadłość konsumencka

Celem głównym tego postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań. Może to nastąpić poprzez spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do masy upadłości oraz ratalne spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli. W szczególnych przypadkach, czyli ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika, etap likwidacji majątku dłużnika oraz planu spłat wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Nawet w takiej sytuacji konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.
Upadłość konsumencka dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą również zrestrukturyzować swoje zadłużenie, a także doprowadzić do oddłużenia, jednakże na odmiennych zasadach niż konsumenci. Upadłość konsumencką może ogłosić również były przedsiębiorca.
Żeby umorzyć swoje długi, trzeba być przede wszystkim dłużnikiem niewypłacalnym, a więc trwale utracić zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie wystarcza istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością. Ponadto nie można ponosić winy w doprowadzeniu do niewypłacalności bądź zwiększeniu jej stopnia. Umyślne działanie bądź rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie.
Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony w całości po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, niezależnie od jego wysokości i charakteru. Wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Jednakże istnieje kilka wyjątków od tej reguły:
– alimenty
– renta odszkodowawcza za szkodę na osobie,
– kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny,
– odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa,
– wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

 

Wakacje kredytowe

Polegają one na całkowitym odroczeniu spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej, zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych na określoną liczbę miesięcy.

Wierzyciel

Wierzyciel to po prostu ten, który czeka na zwrot udzielonej pożyczki. Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu.

Wierzytelność

W języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji wierzyciela. Czyli jest to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia, którym obarczony jest dłużnik.

Występują różne rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadające określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność bankowa, wierzytelność ubezpieczeniowa.

Wierzytelność windykacyjna

Wierzytelność windykacyjną stanowią wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, np. wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami.

 

Strony