Słownik Dłużnika

Windykacja

W okresie Cesarstwa Rzymskiego, czyli od początku naszej ery wprowadzono instytucję prawną rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Czynność windykacyjną dzielimy najczęściej na: windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, ma to doprowadzić do spłaty należności oraz windykację sądową przeprowadzaną w przypadkach, gdy dłużnik nie przejawia chęci współpracy. Sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

 

Windykacja karna

Obejmuje ona prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, który w niedozwolony sposób dokonał uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołał na bazie tegoż majątku nowy podmiot gospodarczy, udaremnił wyrok sądu lub na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności dokonał oszustwa na szkodę wierzyciela.

Windykacja komornicza i pokomornicza

W jej wyniku możliwe staje się poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.

Windykacja sądowa

Przeciwko dłużnikowi uzyskuje się tytuł egzekucyjny (wyrok sądowy, nakaz zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności.

Zajęcie komornicze

Wierzyciel mając tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności kieruje sprawę do komornika o egzekucję. Komornik zajmuje co może. Komornicy rzadko wynoszą z domu sprzęty. Poprzestają głównie na wynagrodzeniach za pracę, zajęciu samochodu, rachunku bankowego lub sprzedaży nieruchomości. Gdy komornik niczego nie jest w stanie wyegzekwować, wydaje postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Niestety postanowienie takie nie kończy problemów dłużnika.

 

Strony