Sytuacja gospodarcza w pierwszym kwartale b.r.

0
72

GUS zebrał i opublikował za Eurostatem dane o kilku głównych wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących krajów UE oraz wybranych krajów świata w kwartale I 2016 oraz za rok 2015. Generalnie dane te pokazują dużą poprawę sytuacji gospodarczej,  w odniesieniu zarówno do  tempa jak i  stabilności wzrostu gospodarczego, przy  utrzymującym się nadal dużym zróżnicowaniu między krajami

W UE ogółem w I kw. 2016 PKB zwiększył się w relacji r/r o 1,8%,  co wystarczyło do zmniejszenia stopy bezrobocia o 1 pp. Podobnie korzystną sytuacje mieliśmy w Stanach Zjednoczonych.  Poza UE w sytuacji znacznej recesji było w roku 2015 i nadal jest kilka dużych krajów, takich jak: Rosja,  Ukraina i Białoruś w Europie oraz Brazylia i Wenezuela w Ameryce Południowej. Można oczekiwać, że kumulatywne spadki PKB w tych krajach w latach 2015 i 2016 przekroczą 5%, a w przypadku Ukrainy i Wenezueli przekroczą 10%. Te recesje są głównie pochodną silnego spadku cen surowców energetycznych.  Ale ceny tych surowców oraz metali  były już w pierwszym półroczu br. dość stabilne. Wysokie tempo wzrostu PKB, około 6-7%, zarejestrowały dwa kraje z największą ludnością i kandydujące do największych gospodarek świata: Chiny i Indie.

O wysokiej stabilności  rozwoju  w najbardziej rozwiniętych krajach  gospodarki światowej   przez ostatnie kilka kwartałów świadczą  niskie poziomy bezrobocia ( około 5%)  i nadal bardzo niska inflacja  (w pobliżu 0%) w kluczowych gospodarkach świata (USA, Niemcy, Wielka Brytania).  Nie mamy jeszcze danych o efektach Brexitu na PKB i zatrudnienie, ale te efekty będą zapewne niewielkie przez najbliższe dwa lata, a w dłuższym okresie będą umiarkowane i dotyczyć będą  głównie samej  Wielkiej Brytanii.

W przypadku Polski  mamy dalszy spadek stopy bezrobocia,  do poziomu nieco poniżej 9% wg. statystyki polskiej i nieco ponad 6% wg. statystki unijnej. Silny spadek inwestycji publicznych oraz generalnie znaczny wzrost ryzyka inwestycyjnego spowodowało, że w  pierwszej połowie roku miało miejsce gwałtowne wyhamowanie  wzrostu wydatków inwestycyjnych. Tempo wzrostu PKB będzie w rezultacie  w całym roku 2016 raczej w pobliżu 3% niż założonego w budżecie blisko 4%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here