Tytuł egzekucyjny

Tytuły egzekucyjne mogą być sądowe (np. wyro-ki, nakazy zapłaty, ugody sądowe, postanowienia) lub pozasądowe (banki – tzw. bankowy tytuł egzekucyjny lub notariusze – akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji).

Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.