Tytuł wykonawczy

Jest nim: orzeczenie sądu, które jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, orzeczenie referendarza sądowego, np. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda zawarta przed mediatorem, bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane przez banki, ugody zawarte przed geodetą dokonującym czynności ustalania granic, w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy, akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego.