Widmo upadłości

0
74

Żeby przedsiębiorstwo mogło w terminie regulować bieżące zobowiązania, musi mieć płynność finansową. Utrata jej kończy się z reguły upadłością przedsiębiorstwa. Odbija się to nie tylko na przedsiębiorstwie i jego akcjonariuszach, ale przede wszystkim na wierzycielach, klientach, lokalnych rynkach pracy i w końcu potencjale inwestycyjnym całych sektorów gospodarki, stąd stanowi zjawisko wybitnie ekonomicznie niekorzystne.
Po ogłoszeniu upadłości prawo zarządzania majątkiem powierza się osobie fizycznej bądź prawnej (syndykowi masy upadłościowej) wyznaczonej do tego celu przez sąd. Zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wierzycieli (przeprowadzenie postępowania upadłościowego). Z ekonomicznego punktu widzenia upadłość utożsamia się z niespłacaniem zobowiązań przedsiębiorstwa połączonym z brakiem perspektyw poprawy sytuacji ekonomicznej podmiotu. Należy podkreślić, że brak spłat zobowiązań musi wynikać z niemożności ich spłacenia, nie zaś z opieszałości dłużnika czy niestarannego prowadzenia działalności.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here