Kiedy wolne niebo nad Ukrainą? Blefy Putina a reakcja NATO

Utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą jest jednym z kluczowych punktów deeskalacji rosyjskiej agresji. Po niepowodzeniu w realizacji swoich ofensywnych ambicji Rosja przechodzi do „wojny na unicestwienie”. Na dzień dzisiejszy Kreml nie tylko prowadzi wojnę z Ukrainą, ale praktycznie niszczy ten kraj. To nie ukraińskie wojska, ale infrastruktura cywilna i obszary mieszkalne są poddawane rosyjskim atakom. Rosjanie masowo mordują pokojowo nastawionych Ukraińców. Tylko radykalna reakcja mocarstw zachodnich na bieżące wydarzenia jest w stanie powstrzymać trwające zbrodnie przeciwko Ukraińcom.

Kreml ma wszelkie środki, by prowadzić „wojnę na wyczerpanie”. Spowoduje to uderzenie w światowe rynki żywności. Już w połowie 2022 roku świat stanie w obliczu globalnego kryzysu żywnościowego. Ukraina i Rosja należą do największych eksporterów żywności i zbóż paszowych. Zmniejszenie jego produkcji poważnie wpłynie na produkcję mięsa i produktów mlecznych. Światowy kryzys żywnościowy w czasie pandemii jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i należy mu zapobiegać na wczesnym etapie.

Jeśli Zachód zamknie niebo nad Ukrainą, to Rosja zagrozi Zachodowi bezpośrednią konfrontacją militarną. Ale to tylko groźby, które są jedynym zasobem Kremla, z którego nadal może swobodnie korzystać. Sama Ukraina nie będzie w stanie długo wytrzymać wielu ataków wroga. Kreml ostatecznie wybrał taktykę „spalonej ziemi” i jeśli Putin nie zostanie teraz powstrzymany, po prostu nic nie pozostanie z ukraińskich miast, a świat zobaczy największą wojnę, jaka kiedykolwiek miała miejsce od 1945 roku. To bardzo realistyczny scenariusz, który został już zatwierdzony przez Władimira Putina. Jeśli ulegniemy groźbom Rosji, Europa wkrótce stanie przed wieloma kolejnymi wyzwaniami i zagrożeniami.

Rosja ma nadzieję wyrządzić wszelkie możliwe szkody Ukrainie, aby zmusić rząd do zaakceptowania ultimatum Kremla. Putin ma nadzieję, że w tym przypadku przynajmniej część sankcji zostanie przez Świat zniesiona. Ale ukraińska armia jest nastawiona do obrony swojego kraju do końca, dlatego konflikt staje się coraz bardziej brutalny. Putin nie będzie prowadził wojny z całym światem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Ukrainie w pojedynkę udało się powstrzymać ofensywę Rosji wymierzoną w Kijów. Celem Putina jest zastraszenie całego świata w desperackiej próbie zmuszenia społeczności międzynarodowej do zaprzestania wspierania Ukrainy.

Putin już teraz otwarcie wyraża swoje geopolityczne ambicje i rewanżystowskie plany napisania historii na nowo. Ponadto dyktator Kremla konsekwentnie wdraża w życie to, co publicznie powiedział wcześniej. Po jego oświadczeniu twierdzącym, że „Ukraina jest częścią Rosji”, nastąpiła zbrojna inwazja, która doprowadziła do wojny, która już pochłonęła tysiące istnień ludzkich. Jednocześnie Putin wyraził swoje roszczenia terytorialne do państw bałtyckich, Polski itp. W świetle jego trwającej agresji na Ukrainie, widmo możliwej rosyjskiej inwazji na Litwę lub Polskę w celu „gwarancji bezpieczeństwa” nie jest już mitem. A wtedy najwyższe kierownictwo NATO znów będzie zdziwione i będzie szukało właściwej odpowiedzi na taką sytuację kryzysową. Jeśli Putin nie zostanie zatrzymany na Ukrainie, przesunie się dalej na zachód.

Zamknięciu nieba nad Ukrainą powinny towarzyszyć dodatkowe sankcje. Jest to środek wzajemnie wrażliwy, ale w rzeczywistości wymuszony, uzasadniony potrzebą zapobieżenia jeszcze większej liczbie ofiar śmiertelnych. Rosja musi doświadczyć połączenia sankcji gospodarczych, izolacji politycznej i odstraszania wojskowego. Putin nie pójdzie na wojnę z całym światem, jego groźby są blefem, desperacką prośbą o odzyskanie inicjatywy.

Kazimierz Andrzejewski

Wersja w jęz. angielskim / English version

When will Ukraine become a no-fly zone? Puitin’s bluff and NATO reaction

Creating a no-fly zone over Ukraine is one of the key points of de-escalation. Having failed in fulfilling its offensive ambitions, Russia is moving to a „war of annihilation.” As of today, the Kremlin isn’t just waging war against Ukraine, it’s practically destroying the country. It’s not Ukrainian troops, but civilian infrastructure and residential areas that are subjected to Russian attacks. Russians are massively murdering peaceful Ukrainians. Only a radical response on the part of the Western powers to the current developments is able to stop the ongoing crimes against Ukrainians.

The Kremlin may wage a „war of attrition.” This will provoke a blow to the world’s food markets. As early as mid-2022, the world will face a global food crisis. Ukraine and Russia are among the largest exporters of food and feed grains. Reducing its production will seriously affect production of meat and dairy products. A global food crisis amid a pandemic is one of the most serious challenges and it needs to be prevented at an early stage.

If the West closes the skies over Ukraine, Russia threatens the West with direct military confrontation. Threats are the Kremlin’s only resource, which it is still free to use. Alone, Ukraine will not be able to withstand multiple enemy attacks for long. The Kremlin has ultimately chosen the „scorched earth” tactic, and if Putin isn’t stopped now, there will be simply nothing left of Ukrainian cities, and the world will see the biggest war that’s ever happened since 1945. This is a very realistic scenario, which has already been approved by Vladimir Putin. If we succumb to Russia’s threats, Europe will soon face many more challenges and threats.

Russia hopes to inflict unfathomable damage on Ukraine to coerce the government to sit down at the negotiating table and accept the Kremlin’s ultimatum. Putin hopes that in this case, at least part of the sanctions will be lifted off Russia. But the Ukrainian army is posed to defend its country to the last, therefore the conflict is becoming more and more violent. Putin will not wage war with the whole world, especially given the fact that Ukraine single-handedly succeeded in stopping Russia’s offensive targeting Kyiv. Putin’s goal is to intimidate the whole world in a desperate attempt to force the international community to cease support for Ukraine.

Putin is already openly voicing his geopolitical ambitions and revanchist plans to rewrite history. Also, the Kremlin dictator is consistent in implementing into practice what has publicly said earlier. After all, his statement alleging that “Ukraine is part of Russia” was followed by an armed invasion, which led to a war that has already claimed thousands of lives. At the same time, Putin has voiced his territorial claims to the Baltic States, Poland, etc. In light of his ongoing aggression in Ukraine, possible Russian invasion of Lithuania or Poland for the purpose of „security guarantees” is no myth anymore. And then the top leadership of NATO will again be puzzled and look into finding a right response to such an emergency. If Putin isn’t stopped in Ukraine, he will move farther westward.

Shutting down the skies over Ukraine should be accompanied by additional sanctions. This is a mutually sensitive measure, but it is truly a forced one, justified by the need to preventing an even greater death toll. Russia must experience the combination of economic sanctions, political isolation, and military deterrence. Putin will not go to war with the whole world, his threats are a bluff, a desperate plea in an attempt to seize back the initiative.

Udostępnij wpis:

Zapisz się na Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami, tematami i wydarzeniami.

PROJEKT CHARYTATYWNY GLORIA VICTISspot_img

Popularne

Podobne
Podobne

Dni Pruszkowa

W majowy weekend 27 – 29 maja 2022 w...

Ostrzeżenia eksperta. Uwaga na internetowych oszustów

Angażowanie się w działalność inwestycyjną, która przyniesie nam znacznie...

Unijna Misja Adaptacji do Zmian Klimatu. Dołączyło 118 samorządów 

Komisja Europejska ogłosiła, że pierwszych 118 samorządów, w tym...

Santander Bank Polska zwycięzcą rankingu na Złoty Bank

Santander Bank Polska po raz drugi zdobył I miejsce...